Algemene voorwaarden

VERHUURSVOORWAARDEN

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen tijdens de volledige huurperiode en zal ook permanent (laten) toezien op de goede werking. Bij bevestiging of levering gaat de huurder automatisch akkoord met de verhuursvoorwaarden.

ARTIKELEN

Grote artikelen die verhuurd worden, worden steeds opgesteld door 4 ALL Partyrent of de door ons aangestelde personen. In geen geval mogen de artikelen verplaatst worden door de klant zelf! Wilt u een artikel verplaatsen dan bent u verplicht om ons te contacteren. Bij het niet naleven hiervan zal de waarborg niet volledig uitbetaald worden.

Kleine materialen zoals meubilair ed. worden steeds geplaatst en terug geplaatst in de transportkarren door de klant.

Eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de klant.

Als de kans bestaat dat er mensen, al dan niet met opzet, onze artikelen beschadigen is de huurder verplicht hier iemand voor aan te stellen om dit te vermijden.

Bij langere huurperiodes zal de huurder zorgen dat de artikelen ook ‘s nachts gevrijwaard blijft van diefstal en vandalisme.

 

SCHADE / ONGEVALLEN

Bij eventuele vaststelling van schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Dit kan tot 21 dagen na de activiteit. Ook wanneer de borg reeds uitbetaald is kan 4 ALL Partyrent kosten aanreken om de schade te herstellen!

Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook tijdens de verhuurperiode, schade of letsels ontstaan tijdens levering, plaatsing en afbouw kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld. LAAT U VOORAL NIET AFSCHRIKKEN DOOR HET BOVENSTAANDE. De meeste familiale verzekeringen dekken eventuele schade.

De huurder doet geenszins pogingen om zelf de artikelen te herstellen. Deze worden enkel door de door 4 ALL Partyrent opgeleide personen hersteld! Bij defect of schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar +32 (0) 472/76.75.49

SPRINGKASTELEN

Klant dient steeds te zorgen voor voldoende ruimte (Langs elke zijde minimum 1 meter vrije ruimte). Ook dient er een 220v 16A elektriciteitsaansluiting voorzien te worden aan de achterzijde van het springkasteel. De klant blijft verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen.

Eventuele reinigingkosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de klant.
LET OP.: Schmink kan onverwijderbare vlekken maken waardoor de kosten hoog kunnen oplopen.
Niet eten en drinken op onze Springkastelen. Ook geen schoenen, zand, water en scherpe voorwerpen.

Bij nat weer is de klant verplicht dit springkasteel opgeblazen te laten. Dit om te vermijden dat er water in het kussen loopt. Indien dit niet gebeurt zullen kosten met een minimum van € 150,- aangerekend worden om dit water uit het springkasteel te halen. Bij storm dient het springkasteel afgelaten te worden.

Bij defect of schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar +32 (0) 472/76.75.49

BETALINGEN

De waarborg dient contant betaald te worden bij de levering tenzij anders besproken. (het bedrag van de waarborg staat indien nodig genoteerd op de offerten).  De borg wordt terugbetaald na inspectie en goedkeuring van de artikelen. Indien de schade aan onze artikelen zeer groot zijn kan de verhuurder een meerprijs vragen aan de huurder tot 21 dagen na de activiteit. Ook wanneer er geen borg is aangerekend kunnen er kosten door schade aangerekend worden!

Het volledige huurbedrag dient betaald te worden voor of bij het leveren van de artikelen tenzij anders besproken. Betalingen bij levering zijn mogelijk door cash, bankcontact en Pay Conic.
Voor bedrijven gebeurt de facturatie op de dag van de activiteit.
Onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving en onze voorwaarden hebben prioriteit op de voorwaarden en eventuele betalingstermijnen vermeld op de offerte of factuur of in de algemene voorwaarden van de huurder.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Kalmthout.

Bij laattijdige betaling zal vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet door de Belgische banken toegepast op kaskrediet, met een minimum van 12 %.

Daarenboven zal bij wanbetaling of niet-volledige betaling binnen de veertien dagen na factuurdatum, het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00 ten titel van conventionele en forfaitaire schadevergoeding.

HUURPERIODE

Annulering van de gehuurde artikelen dienen ten laatste 21 dagen voor de activiteit te gebeuren. In geval van annulering in de laatste 21 dagen voor de activiteit is de klant een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van 4 ALL Partyrent om hogere schade te bewijzen.

Enkel bij attracties kan er bij slecht weer GRATIS geannuleerd worden.

KLACHTEN

Mogelijke klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk ter kennis worden gebracht.

 

TRANSPORT

Gehuurde artikelen worden steeds geleverd en opgehaald door 4 ALL. Op uitzondering van enkele kleine materialen die kunnen afgehaald worden.

Transportkosten beginnen vanaf € 10,- per gereden rit ofwel € 0,90 per gereden kilometer (De correcte transportkosten kunnen hierdoor afwijken van de opgegeven kosten -> omleidingen etc.).

Materialen worden steeds geleverd en opgehaald binnen een 20m van het voertuig de levering uitvoert. Moeten de materialen verder geleverd worden komen er sjouw kosten bij.

U maakt op voorhand melding van volgende:

  • sjouwafstand: tussen plaats camionette en plaats afzetten materialen;
  • verdieping: aanwezigheid van goederenlift voor paletten?
  • alle sjouwwerken aan 30 EUR per begonnen kwartier!

 

 

 

LEVERINGEN

De enkele afhaling of in ontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van de verhuurde goederen. Indien er gebreken of andere klachten zijn, dient de klant dit onmiddellijk telefonisch of schriftelijk (mail) te melden aan 4 ALL Partyrent. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.

LEVERINGSTERMIJN

4 ALL Partyrent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-juist of te laat leveren van de goederen. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding, noch tot annulering van de bestelling.

 

RISICO

Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs vermeerderd met 15%.

Elk gehuurd artikel dat beschadigd is, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs.  Elke herstelling door schade opgelopen tijdens te huurperiode zal gefactureerd worden aan de herstelkost vermeerder met 25%.

De klant heeft het recht om bij de in ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen, evenals bij het nazicht van de teruggebrachte goederen teneinde de vaststellingen te verifiëren. Indien het transport door 4 ALL Partyrent of derden gebeurt, dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij 4 ALL Partyrent. De klant neemt hiertoe zelf het initiatief en dient zelf zijn schikkingen te treffen met het oog op het nazicht. Zijn eventuele afwezigheid impliceert dat hij afstand doet van zijn recht; in dat geval zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/ of schade door 4 ALL Partyrent bindend zijn.

De klant erkent dat 4 ALL Partyrent hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed. De klant zal het goed als een goede huisvader gebruiken en volgens de gegeven richtlijnen.