Algemene voorwaarden

VERHUURSVOORWAARDEN

De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen tijdens de volledige huurperiode en zal ook permanent (laten) toezien op de goede werking. Bij bevestiging of levering gaat de huurder automatisch akkoord met de verhuursvoorwaarden.

ARTIKELEN

Alle artikelen die verhuurd worden, worden steeds opgesteld door onze firma of de door ons aangestelde personen. In geen geval mogen de artikelen verplaatst worden door de klant zelf! Wilt u een artikel verplaatsen dan bent u verplicht om ons te contacteren. Bij het niet naleven hiervan zal de waarborg niet volledig uitbetaald worden.

Eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de klant.

Als de kans bestaat dat er mensen, al dan niet met opzet, onze artikelen beschadigen is de huurder verplicht hier iemand voor aan te stellen om dit te vermijden.

Bij langere huurperiodes zal de huurder zorgen dat de artikelen ook ‘s nachts gevrijwaard blijft van diefstal en vandalisme.
In geval van niet of laattijdige levering kan de klant geen schadevergoeding eisen aan de verhuurder.

De huurder zorgt voor een veilige elektriciteitsaansluiting van 220V 16A (Tenzij anders vermeld.) op de plaats waar onze artikelen komen te staan.

SCHADE / ONGEVALLEN

Bij eventuele vaststelling van schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Dit kan tot 21 dagen na de activiteit. Ook wanneer de borg reeds uitbetaald is kan de verhuurder kosten aanreken om de schade te herstellen!

Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook tijdens de verhuurperiode, schade of letsels ontstaan tijdens levering, plaatsing en afbouw kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld. LAAT U VOORAL NIET AFSCHRIKKEN DOOR HET BOVENSTAANDE. De meeste familiale verzekeringen dekken eventuele schade.

De huurder doet geenszins pogingen om zelf de artikelen te herstellen. Deze worden enkel door de door ons opgeleide personen hersteld! Bij defect of schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar +32 (0) 472/76.75.49

SPRINGKASTELEN

Klant dient steeds te zorgen voor voldoende ruimte (Langs elke zijde minimum 1 meter vrije ruimte). Ook dient er een 220v 16A elektriciteitsaansluiting voorzien te worden aan de achterzijde van het springkasteel. De klant blijft verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen.

Eventuele reinigingkosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de klant.
LET OP.: Schmink kan onverwijderbare vlekken maken waardoor de kosten hoog kunnen oplopen.
Niet eten en drinken op onze Springkastelen. Ook geen schoenen, zand, water en scherpe voorwerpen.

Bij nat weer is de klant verplicht dit springkasteel opgeblazen te laten. Dit om te vermijden dat er water in het kussen loopt. Indien dit niet gebeurt zullen kosten aangerekend worden om dit water uit het springkasteel te halen. Bij storm dient het springkasteel afgelaten te worden.

Bij defect of schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar +32 (0) 472/76.75.49

BETALINGEN

De waarborg dient contant betaald te worden bij de levering tenzij anders besproken. (het bedrag van de waarborg staat indien nodig genoteerd op de offerten).  De borg wordt terugbetaald na inspectie en goedkeuring van de artikelen. Indien de schade aan onze artikelen zeer groot zijn kan de verhuurder een meerprijs vragen aan de huurder tot 21 dagen na de activiteit. Ook wanneer er geen borg is aangerekend kunnen er kosten door schade aangerekend worden!

Het volledige huurbedrag dient contant betaald te worden bij het leveren/ophalen van de artikelen tenzij anders besproken.
Voor bedrijven gebeurt de facturatie op de dag van de activiteit.
Onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving en onze voorwaarden hebben prioriteit op de voorwaarden en eventuele betalingstermijnen vermeld op de offerte of factuur of in de algemene voorwaarden van de huurder.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Kalmthout.

Bij laattijdige betaling zal vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet door de Belgische banken toegepast op kaskrediet, met een minimum van 12 %.

Daarenboven zal bij wanbetaling of niet-volledige betaling binnen de veertien dagen na factuurdatum, het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00 ten titel van conventionele en forfaitaire schadevergoeding.

HUURPERIODE

Annulering van de gehuurde artikelen dienen ten laatste 14 dagen voor de activiteit te gebeuren. Indien dit niet gebeurt kan de verhuurder een schadevergoeding eisen aan de huurder.

Enkel bij attracties kan er bij slecht weer GRATIS geannuleerd worden.

KLACHTEN

Mogelijke klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk ter kennis worden gebracht.